مناقصه

 

  اسناد مناقصه دیوارکشی زمین 6500 متری سما واحد کرج

 

  اسناد مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 

قابل توجه ( نکته بسیار مهم ):

شماره حساب پرداخت مبلغ ضمانتنامه (( به شماره " 0105717105007 " بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج  )) تغییر یافته است