اداره رفاه کارکنان

 

شماره های  تماس اسکان :

 

 راهنمای مسیر تائید شماره حساب بانکی در سامانه ساجد به منظور دریافت هزینه های بیمه مازاد (تاریخ درج: 98/5/7) 

 اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی(عملیاتی شدن زیرسیستم نوبت دهی اینترنتی) (تاریخ درج: 98/4/25) 

 اطلاعیه استخر دانشگاه هنر (تاریخ درج: 98/3/7) 

 دستورالعمل تحویل مدارک هزینه مازاد درمان اعضای صندوق دانشگاه (تاریخ درج: 98/3/7) 

 راهنمای ثبت هزینه صندوق بیمه مازاد درمان دانشگاه (تاریخ درج: 98/2/25) 

 اطلاعیه ثبت هزینه مازاد درمان دانشگاه (تاریخ درج: 98/2/21) 

 راهنمای کامل و تصویری ثبت نامه بیمه مازاد درمان دانشگاه در سامانه ساجد 

 فرم ها و اطلاعیه های بیمه تکمیلی البرز " اداره تعاونی دانشگاه " ( بارگذاری : بهمن ماه 1397)

 اطلاعیه تخفیف شهریه خانواده کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی 

  مهلت ارسال مدارک و فیش های واریزی مهد کودک

 فرم های وام خرید مسکن اعضای هیات علمی

 پرداخت کمک هزینه مهد کودک به کارکنان خانم و آقا

 فرم درخواست هزینه مهد کودک