معاون توسعه مدیریت و منابع

 

آقای دکتر علیرضا محمدی‌ نژاد‌ گنجی ، استادیار، دکتری تخصصی مدیریت آموزشی و عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ،همکاری خود را در سال 1390با واحد کرج آغاز نمودند .

رزومه آکادمیک 

Academic CV

 

وب سایت معاونت برنامه ریزی