معاون توسعه مدیریت و منابع

 

آقای دکتر مصطفی مبلغی، استادیار، دکترای مدیریت صنعتی، عضو هیات علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد

اسلامی واحد کرج، همکاری خود را در سال 1387با واحد آغاز نمودند.

پست الکترونیکی: moballeghi@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک

وب سایت معاونت برنامه ریزی