معاون اداری _ مالی

آقای دکتر مصطفی مبلغی، استادیار، دکترای مدیریت صنعتی، عضو هیات علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد

اسلامی واحد کرج، همکاری خود را در سال 1387با واحد آغاز نمودند.

پست الکترونیکی: moballeghi@kiau.ac.ir

سوابق فعالیتهای اجرایی :

 • مدیر تولید کارخانه ذوب فلزات ابهر
 • مدیر تولید مرکز پژوهش متالورژی رازی
 • مدیر آموزش مرکز پژوهش متالورژی رازی
 • مشاور مدیر عامل گروه قطعات فولادی ایران
 • مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری
 • مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
 • عضو هیات اجرایی جذب هیات علمی استان البرز
 • عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • رئیس شورای اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • دبیر کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • عضو شورای گسترش استانی استان البرز
 • عضو کمیته برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • عضو شورای علمی، مرکز تحقیقات علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج  سال 1391
 • شروع فعالیت مجدد ایشان به عنوان معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج  دی ماه 1391