اداره رفاه ویژه - اساتید

وام خرید مسکن یکصد میلیونی هیات علمی:

دانلود فرم ها

    ( فرمت WORD)                                

( فرمت PDF)                                

توضیحات :

1- فرم تسهیلات در سه نسخه پر گردد.

2- فرم تعهد بعد از پر شدن برای تایید گواهی امضاء به دفتر اسناد مراجعه نمایند.

3- آخرین حکم حقوق ضمیمه گردد

4- در صورت وجود سوال در مورد نحوه پر کردن فرم به قسمت کارگزینی هیات علمی ، سرکار خانم مقبولی ، مراجعه نمایند و فرم ها را نیز به ایشان تحویل نمایند.