اداره ترابری

 

 

رئیس : علی اکبر خانزاده 

مدرک تحصیلی : کارشناس علوم اجتماعی   

سال شروع به همکاری: 1377

تلفن تماس: 34182271

شرح وظایف و مسئولیتها:

 • ارایه سرویس های موظف از قبیل دانشجوئی، اداری و ...
 • اقدامات لازم در خصوص بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث و اخذ معاینه فنی خودروهای دانشگاه
 • تهیه و تنظیم بانک آمار خودروهای واحد
 • تهیه و تنظیم صورتجلسه تحویل و تحول خودروهای واحد
 • ثبت کارکرد اتومبیل های واحد در دفاتر مخصوص
 • کنترل سوخت موردنیاز خودروهای دانشگاه و ارسال مدارک به منظور دریافت هزینه های سوخت
 • رسیدگی به تصادفات و تخلفات رانندگی رانندگان تحت سرپرستی و آموزش، هدایت و راهنمایی آنان برای کاهش این قبیل موارد
 • پیگیری و نظارت بر کلیه امور مربوط به تعمیر و سرویس وسائط نقلیه و برآورد هزینه تعمیر آنها ضمن استعلام نظر تعمیرکار ترابری
 • نظارت و بررسی تقاضاهای خرید وسائط نقلیه و لوازم یدکی آنها و تسلیم تقاضاها به مراجع ذیربط جهت اتخاذ تصمیم
 • تنظیم و اجرای برنامه بازدید اتومبیل ها از نظر رفع نواقص و عیوب ظاهری، تصادفات احتمالی و غیره
 • تهیه گزارش های ادواری و موردی از وضعیت انواع اتومبیل ها و خودروهای مورد استفاده در دانشگاه
 • کنترل حضور و غیاب و عملکرد کمی و کیفی رانندگان با اخذ و بررسی گزارش کاری آنان
 • تجزیه و تحلیل مالی صحیح و مستند در هنگام تصمیم گیری برای استفاده از خودروهای موجود و یا آژانس در تامین نیازهای ایاب و ذهاب
 • تهیه آمار بروز و دقیق در زمینه آمار استفاده کنندگان از سرویس های ایاب و ذهاب در ساعات و مسیرهای مختلف
 • ارائه گزارش میزان کارکرد (کیلومتر) خودروها و نحوه انجام وظایف و ماموریت ها توسط رانندگان و تنظیم شرح وقایع و حوادث احتمالی
 • درخواست لوازم و وسایل و سایر نیازمندیهای خودرویی با رعایت صرفه جویی

                                                                                                                          

                                                                                                                          

همکاران شاغل در اداره ترابری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مشخصات

ردیف

نام و نام خانوادگی

مشخصات

1

مجید فرخی زاده

 

 

9

 

 

حسین ببری

2

 

 

ابراهیم اسکندریان

 

 

10

جواد علیپور

 

 

3

 

 

عین اله مهدیخانی

11

منوچهر محمدی

 

 

4

 

 

نبی اله فیروزبخت

12

پوریا درویشی

 

 

5

 

 

نجم الدین ترکاشوند

13

سیداحمد حسینی

 

 

 

6

 

 

حسن آصفی

14

احمد رحیمی

 

 

7

 

 

رسول ابراهیمی شهامت

15

پرویز رضایی

 

 

8

 

 

ناصر صادقی نیا