اداره کارگزینی

 

رئیس اداره کارگزینی: سعید ذاکری                                                                                                            

تحصیلات: کارشناسی ارشد کشاورزی

شروع همکاری: 1384

شماره تماس: 34182831

 

شرح وظایف و مسئولیتها

-انجام کلیه امور استخدامی از قبیل انتصاب، ارتقاء، ترفیع،  مرخصی؛ ماموریت، بازنشستگی،  از کارافتادگی و بازخریدی کارکنان دانشگاه در کلیه سطوح

-انجام امور مربوط به سامانه ساجد

-رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام، ترفیع،  تبدیل وضع استخدامی و بازنشستگی کارکنان دانشگاه

-انجام امور مربوط به سوابق بیمه ای کارکنان

-شرکت در جلساتی که به نحوی با امور اداری و کارگزینی در ارتباط می باشند و تهیه گزارشات لازم برای مقام مافوق در این ارتباط

-نظارت بر اعمال و اجرای صحیح آیین نامه ها، دستورالعمل ها و سایر مقررات اداری و استخدامی دانشگاه

-انجام کلیه امور مربوط به حضور و غیاب کارکنان

-همکاری در تهیه لوایح دفاعی در مورد شکایات مستخدمین اعم از شاغل، بازنشسته، ازکار افتاده و وارث مستخدمین فوت شده جهت طرح در مراجع قضایی و سایر مراجع ذیربط

 

همکاران اداره کارگزینی:

 

کارگزین( مسئول صدور احکام): علیرضا مختاری                                  

تحصیلات: کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

شروع همکاری: 1373

شماره تماس: 34182264

 

 

 

 

کارگزین: اکبر محمدی                                                                         

تحصیلات: کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

شروع همکاری: 1381

شماره تماس:34182898

 

 

 

 

کارگزین( حضور و غیاب) : یاسین کریمی                                                    

تحصیلات: کارشناسی علوم اجتماعی-پژوهشگری

شروع همکاری: 1374

شماره تماس:34182262

 

 


 

مسئول امور دفتری و بایگانی: بهنام کریمی                                                                        

تحصیلات: دیپلم

شروع همکاری: 1370

شماره تماس:34182265