اداره دبیرخانه مرکزی

 

نام و نام خانوادگی: پدرام رخشانی

عنوان سازمانی: رئیس اداره دبیرخانه مرکزی

 

 اداره دبیرخانه مرکزی واحد، مرکز اصلی گردش کلیه مکاتبات اداری و خروجی های تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد است و  با بهره گیری صحیح از دستور العمل های موجود و رعایت آیین نامه ها و بخشنامه های سازمان مرکزی اقدامات زیر را انجام می دهد:

  • راه اندازی کامل سیستم اتوماسیون اداری در سطح واحد و همکاری با سایر دانشکده ها و قسمت های مختلف اداری.
  • پاسخگویی به مراجعه و پیگیری نامه ها توسط ارباب رجوعان در هر روز.
  • پاسخگویی تلفنی.
  • ارسال و دریافت کلیه نامه های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مرکزی در ایام هفته بصورت الکترونیک.
  • ارسال و دریافت کلیه نامه های ادارات استان البرز از طریق شبکه دولت بصورت الکترونیک.