اداره رسیدگی به اسناد و پیمانها

مشخصات علمی و اجرائی رئیس اداره رسیدگی به اسناد :

نام و نام خانوادگی: ناصر یکه دهقان

میزان تحصیلات: لیسانس

مدرک تحصیلی:حسابداری

عناوین اجرایی:

 • کارشناس اداری از سال 1370
 • کارشناس امور مالی از سال 1372
 • مسؤل اداره صندوق و بانک از سال 1384
 • مسؤل اداره صدور اسناد از سال 1386
 • رئیس اداره رسیدگی به اسناد از سال 1389

اهم فعالیتهای اداره رسیدگی به اسناد:

 • کنترل اسناد صادره توسط ادارات تابعه امورمالی ، به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و بخشنامه ها و صحت گزارشات ومستندات.
 • کنترل و بررسی اسناد پرداخت و تسویه تنخواه گردان
 • کنترل اسناد خرید لوازم مورد نیاز قسمتهای مختلف دانشگاه که توسط اداره تدارکات انجام می گیرد و تسویه اسناد خرید .
 • کنترل پرداخت و تسویه وجوه پرداختی به حوزه معاونت پژوهشی به منظور برگزاری کارگاهها، سخنرانیها و طرحهای پژوهشی .
 • کنترل اسناد مربوط به فعالیتهای عمرانی دانشگاه و کنترل صورت وضعیتها قبل از صدور اسناد مربوطه
 • کنترل اسناد انبار و کنترل حواله های صادره قبل از صدور سند .
 • کنترل حقوق کارگران روزمزد ، هزینه های بسیج و حوزه معاونت فرهنگی و بازدیدهای علمی دانشجویان
 • کنترل اسناد واریز شهریه دانشجویان و کمیته تغذیه .
 • کنترل اسناد پرداخت انواع وامهای کارکنان واساتید .
 • کنترل اسناد تنخواه صندوق واسناد وثیقه دانشجویان .
 • کنترل اسناد حق التدریس، کارآموزی، پروژه ، حق مشاوره، معرفی به استاد، داوری طرحهای پژوهشی وکلاسهای ضمن خدمت .
 • کنتل اسناد حقوق، کارکنان، هیات علمی، رانندگان استیجاری و کنترل لیست تغییرات حقوق قبل از صدور سند .
 • کنترل اسناد مربوط به پرداخت انواع وامهای دانشجویی، واریز اقساط و ضمانت دانشجویان