اداره درآمد ( اداره امور مالی دانشجویان)

مشخصات علمی و اجرائی رئیس اداره امور مالی دانشجویان

نام و نام خانوادگی: اصغر اصغریان  

میزان تحصیلات: لیسانس

خلاصه  فعالیت‌های این اداره :

 • فارغ التحصیلی دانشجویان در بخش مالی
 • تقسیط شهریه دانشجویان
 • هدایت شهریه دانشجویان بعنوان درآمد به حساب دانشگاه
 • تبیین بخشنامه های سازمان مرکزی و ارائه به دانشکده ها
 •  برنامه ریزی کلیه موارد مالی دانشجویان در دانشگاه
 • زیر مجموعه های اداره و خلاصه فعالیت‌های آنها:
 • کارشناس مالی : در قسمت امور مالی دانشجویان و فارغ التحصیلی دانشجویان
 • حسابدار : فارغ التحصیلی دانشجویان ( سه نفر )
 • بایگان : بایگانی اسناد مالی ، مدارک ارسالی دانشجو توسط دانشکده ، پرونده دانشجویان فارغ التحصیل و .....

در هر دانشکده یک مسئول امور مالی دانشجویان : که کلیه موارد مالی ارائه شده توسط ستاد را در دانشکده پیاده سازی نموده و نسبت به پاسخگویی و رفع ایرادات مالی دانشجویان فارغ التحصیلی ایشان (تسویه حساب مالی ) و ارائه به ستاد اقدام لازم را انجام می دهند.

آیین نامه و بخشنامه ها:

 • شهریه دانشجویانیکه ثبت نام و انتخاب واحد می کنند و مشغول به تحصیل می شوند بر اساس سال ورود آنها محاسبه خواهد شد.
 • شهریه بر مبنای ثابت و متغیر محاسبه خواهد شد که شهریه ثابت بر اساس رشته و شهریه متغیر طبق واحدهای نظری و عملی عمومی ، پایه ، اصلی ، تخصصی و کلینیکی محاسبه می شود.
 • شهریه متغیر هر سال یکبار ( ترم اول هر سال ) بر اساس مصوب سازمان مرکزی افزایش می یابد.
 • شهریه ترم اول دانشجو بصورت علی الحساب خواهد بود.
 • دانشجویان موظف هستند هر ترم شهریه خود را در موعد مقرر بصورت کامل پرداخت نمایند.
 • شهریه باید به شماره حساب 0102729339001 سیبا بانک ملی واریز گردد.
 •  فیش پرداختی دانشجو باید بدون قلم خوردگی باشد بخصوص در قسمت نام و نام خانوادگی.
 • پذیرفته شدگانی که بعلت عدم ارائه مدرک تحصیلی ( نداشتن دیپلم ) نتوانند انتخاب واحد نمایند. ملزم به پرداخت شهریه ثابت خواهند بود. چنانکه ( حداکثر دو نیمسال ) موفق به ارائه مدرک خود نشوند طبق دستورالعمل موجود با ورودیهای سال بعد شهریه آنها محاسبه خواهد شد.
 • چنانچه دانشجو بیش از 2 درس خود را حذف نماید ، ملزم به پرداخت 20 درصد جریمه هزینه واحدهای درسی خواهد بود.
 •  چنانچه دانشجو بعد از مدت زمان حذف و اضافه نسبت به حذف ترم اقدام نماید و یا نتواند در امتحانات پایان ترم شرکت کند ( حذف ترم ) ، شهریه واریزی اعم از ثابت و متغیر به ایشان مسترد نخواهد شد.
 • دانشجویانیکه از مرخصی تحصیلی استفاده می نمایند ملزم به پرداخت شهریه ثابت خواهند بود.
 • دانشجویانیکه از مرخصی بابت ماموریت خارج از کشور کارکنان دولت ( با تصویب سازمان مرکزی ) استفاده می کنند باید شهریه ثابت را پرداخت نمایند.
 • طبق آخرین دستورالعمل موجود در امور مالی دانشجویانی که واحدهای درسی آنها معادلسازی می شود از پرداخت هزینه معادلسازی معاف هستند.
 • چنانچه دانشجو در ترم تابستان انتخاب واحد نماید ملزم به پرداخت نصف شهریه ثابت است.
 • دانشجویانی که بعد از چند ترم از ادامه تحصیل منصرف می شوند هزینه انصراف آنها طبق دستورالعملهای صادره از سازمان مرکزی خواهد بود.
 • طبق دستورالعمل دانشجویانی که برای اولین بار دروس آموزش قرآن و وصایا را انتخاب نمایند از پرداخت شهریه معاف هستند ولی چنانچه موفق به گذراندن دروس مذکور به هر دلیل نشوند ملزم به پرداخت شهریه می باشند.
 • دانشجو معلمان ، در ترم تابستان چنانچه از مرخصی تحصیلی استفاده کنند نصف شهریه ثابت را پرداخت می نمایند و اگر در ترم تابستان تا 8 واحد درسی را انتخاب کنند نصف شهریه ثابت را باید بپردازند.
 • هزینه بیمه دانشجویی هر سال یکبار اخذ خواهد شد.
 • دانشجویانی که مجاز به استفاده از کلاسهای درسی می باشند که فرم انتخاب واحد آنها ممهور به مهر امور مالی باشد.
 • دانشجویان پس از انتخاب واحد و جهت قطعی شدن ثبت نام باید به نماینده امور مالی مستقر در دانشکده جهت تایید فرمهای انتخاب واحد مراجعه نمایند.

چگونگی ارائه خدمات :

 •  فارغ التحصیلی دانشجو در بخش مالی پس از ثبت اطلاعات کامپیوتری در رفع ایرادات آموزشی در امور مالی دانشجویان دانشکده تسویه حساب نموده و سپس برای مرحله آخر به اداره درآمد ارسال شده و تسویه حساب کامل نموده است.
 • در خصوص تقسیط شهریه طبق یک روال ثابت که در طول 4 سال گذشته عمل شده دانشجو 60 درصد شهریه را نقداً و الباقی را به صورت چک تقسیط می کنند.
 • در خصوص رفع اشکالات مالی دانشجویان دانشجو به امور مالی دانشکده مراجعه نموده و ایرادات مالی خود را بر طرف می نماید و در صورت عدم توجیه کامل ایشان جهت روشن شده و توضیح کامل به اداره درآمد مراجعه می نمایند.