اداره حقوق و دستمزد

مشخصات علمی و اجرائی رئیس اداره حقوق و دستمزد:

نام و نام خانوادگی: فرشید حاجی حیدری

عناوین اجرایی:

 

 • کارشناس امور مالی از سال 1378
 • رئیس اداره حسابداری از سال 1381
 • رئیس اداره حقوق و مزایا از سال 1383

اهم فعالیتهای اداره حقوق و مزایا

الف) بخش حق التدریس اساتید مدعو وهیات علمی :

 • پرداخت حق التدریس اساتید مدعو
 • پرداخت اضافه تدریس اعضاء هیات علمی
 • پرداخت حق الزحمه پروژه های دانشجویی
 • پرداخت حق الزحمه کارآموزی
 • پرداخت حق الزحمه معرفی به استاد
 • پرداخت حق الزحمه کلاسهای آموزش ضمن خدمت
 • پرداخت حق الزحمه داوری طرحهای پژوهشی

ب) بخش حقوق ومزایای کارکنان :

 • ثبت اقلام مطالبات کارکنان: نظیر بازخرید مرخصی- کمک هزینه ازدواج- کمک هزینه تولد فرزند- کمک هزینه مهد کودک فرزندان کارمندان- تخفیف شهریه – حق نگهبانی- حق نهاری .
 • ثبت اقلام بدهی کارکنان: نظیرمساعده- اضافه دریافت حقوق- کسر کار ناشی از مرخصی استعلاجی و نظایرآن- تعاونی مصرف- بدهی های مربوط به خسارت و غرامتها .
 • فعال سازی احکام جدید پرسنلی و محاسبه بدهی و مطالبات مربوطه .
 • بررسی کلیه احکام صادره از سوی امور کارکنان وانطباق آنها با بخشنامه ها .
 • پرداخت حق الزحمه کارکنان قراردادی و رانندگان استیجاری.

ج) بخش حقوق و مزایای اعضاء هیات علمی:

 • ثبت اقلام مطالبات هیات علمی- مانند بازخرید مرخصی- کمک هزینه ازدواج- کمک هزینه تولد فرزند- کمک هزینه مهد کودک فرزندان-تخفیف شهریه –حق الزحمه جلسات اضافه کار.
 • ثبت اقلام بدهی هیات علمی: نظیر اضافه دریافت حقوق- کسرکار ناشی از استعلاجی- تعاونی مصرف- کسر وام کنفرانس- کسر بدهی های متفرقه .
 • فعال سازی احکام جدید پرسنلی و محاسبه بدهی و مطالبات مربوطه .
 • بررسی  احکام صادره از سوی امور کارگزینی هیات علمی وانطباق آنها با بخشنامه ها .
 • پرداخت وثبت دفاتر شهریه دانشجویان بورسیه.
 • تنظیم لیست بیمه کارکنان واعضای هیات علمی