اداره اموال

مشخصات علمی و اجرائی رئیس اداره اموال

نام و نام خانوادگی: سید مهدی احمدی

عناوین اجرایی:

 • کارشناس امورمالی دانشجویان از سال 1369
 • کارشناس حسابرسی داخلی از سال 1371
 • رئیس اداره حقوق ومزایای اهضای هیات علمی از سال 1374
 • رئیس اداره صدور اسناد از سال 1378
 • سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی سماء در سال 1384
 • مسؤل اداره صندوق و بانک از سال 1385
 • رئیس اداره اموال از سال 1389

اهم فعالیتهای اداره اموال

 • بررسی کلیه حواله های صادره از انبار از بابت اموال و اثایه خروجی به منظور اخذ رسید از تحویل گیرندگان اموال یاد شده و ثبت رایانه ای مربوطه.
 • اقدامات لازم در خصوص نصب برچسب اموال و همچنین اقدامات از بابت هزینه و ذخیره استهلاک دارئی های ثابت واحد .
 • جمع آوری کلیه اموال اسقاطی ومازاد و انتقال آن به انبار مازاد .
 • انجام امور مربوط به مزایده های حضوری به منظور فروش اموال اسقاطی و خارج از رده .
 • صورت برداری اموال خریداری شده به تفکیک دانشکده های واحد برای ایجاد پوشش بیمه حوادث غیر مترقبه