اداره صندوق و بانک

مشخصات علمی و اجرائی رئیس اداره صندوق و بانک

نام و نام خانوادگی:  

فعالیتهای اداره صندوق وبانک

  • کنترل حسابهای بانکی و تهیه صورت مغایرت حسابهای بانکی واحد .
  • صدور اسناد و کنترل حسابهای دریافتی و چکهای برگشتی دانشجویان واقدامات بعدی در خصوص وصول چکهای برگشتی .
  • صدور اسناد انتظامی در خصوص اوراق بهادار (چک یا سفته) اخذ شده از دانشجویان و سایر کارکنان دانشگاه .
  • پرداختهای نقدی شامل مساعده حقوق کارکنان ، برگشت اضافه واریزی شهریه دانشجویان فارغ التحصیل و انصرافی و سایر پرداختهای مرتبط .
  • صدور اسناد در خصوص وامهای کارکنان دانشگاه شامل: وام ضروری،‌قرض الحسنه، خرید و رهن مسکن، اتومبیل.
  • اقدامات لازم در خصوص افتتاح حساب سیبا و دریافت دسته چک برای کارکنان و اساتید دانشگاه
  • اقدامات لازم در خصوص دریافت کارت اعتباری و خرید بانک پارسیان و تحویل آن به کارکنان و اساتید دانشگاه .
  • صدور اسناد حسابداری در خصوص پرداخت حق الزحمه کارگران روزمزد.
  • تهیه تراز آزمایشی ماهانه واحد