اداره صدور اسناد

مشخصات علمی و اجرائی رئیس اداره صدور اسناد :

نام و نام خانوادگی: پروانه عظیمی

اهم فعالیتهای اداره صدور اسناد

بررسی اسناد و صدوراسناد مربوط به هزینه های جاری و تدارکاتی، آموزشی و پژوهشی شامل؛

  • خرید های تدارکاتی و ملزومات مصرفی
  • تجیهزات آزمایشگاهی ، کارگاهی، ساختمانی و ...
  • قیمت گذاری و صدور اسناد انبار
  • صدور اسناد آزمونها، مسابقات ورزشی، فعالیتهای فوق برنامه و فرهنگی و ...
  • بررسی اسناد و پرداخت حق الزحمه پیمانکاران دانشگاه
  • بررسی و صدور اسناد تنخواه حوزه های مختلف دانشگاه
  • صدور اسناد مربوط به فعالیتهای پژوهشی نظیر؛ جایزه مقالات اساتید و دانش آموختگان، جایزه مقالات باشگاه پژوهشگران جوان واستعدادهای درخشان، طرح حای پژوهشی اعضاء هیات علمی و انجمنهای علمی، شرکت اساتید در کنفرانسهای بین المللی و خارج از کشور، کمک هزینه پایان نامه، و ....