اداره حسابداری

نام و نام خانوادگی: فرشید حاجی حیدری

میزان تحصیلات: لیسانس

مدرک تحصیلی: حسابداری

عناوین اجرائی:

 •  رئیس اداره دفتر داری و تنظیم حسابها
 •  رئیس اداره صندوق و بانک

 خلاصه  فعالیت‌های این اداره :

 • انجام امور محوله از طرف ذیحساب و مدیرکل محترم امورمالی و همچنین هماهنگی و نظارت کامل برنحوی انجام امور در ادارات تابع به شرح اداره صدور اسناد، اداره صندوق وبانک، اداره اموال وارجاع امور مرتبط با فعالیت ادارات متبوع و کنترل و تایید اسناد حسابداری صادره ادارات یادشده

 زیر مجموعه های اداره و خلاصه فعالیت‌های آنها:

 • بخش صدور اسناد :
  • صدور اسناد خریدهای تدارکاتی ، پیمانکاریها ، تنخواه گردان دانشکده ها ، طرح های پژوهشی ، مناقصه و مزایده ، ضمانت نامه های بانکی ، قیمت گذاری اقلام خریداری شده از طریق
 • سیستم انبار و کلیه اسناد واریزی.
 • بخش صندوق و بانک :
  • رسیدگی به حسابهای بانکی و تهیه صورت مغایرات بانک
  • رسیدگی به حسابهای اسناد دریافتی و چکهای برگشتی و اقدام جهت وصول آنها
 • رسیدگی به حسابهای انتظامی
  • پرداختهای نقدی مساعده ، استرداد شهریه و سایر پرداختهای نقدی صندوق
 • بخش اموال :
  • صورت برداری اموال ، پلاک کوبی و محاسبه استهکامات