مدیر کل امور اداری و منابع انسانی

 

اداره کل امور اداری و منابع انسانی: مهدی غفاری 

رزومه

زیر مجموعه:

اداره کارگزینی : آقای سعید ذاکری

اداره بیمه و رفاه: خانم بوداغی

اداره تدارکات: آقای کامران علیا

اداره انبارها: آقای محمد رضا شهلایی

اداره دبیرخانه مرکزی: آقای پدرام رخشانی

اداره ترابری: آقای علی اکبر خانزاده

اداره خدمات و فضای سبز: آقای محمد علی محمدی