مدیر کل امور اداری

مشخصات علمی و اجرائی مدیر کل  امور اداری و خدمات

نام و نام خانوادگی: آقای مهدی غفاری