اطلاعیه ها

امروزه ، حسابداری یک تکنیک صرف محاسباتی به شمار نمی رود، بلکه سیستم اطلاع رسانی مالی است پایه تصمیم گیری وبرنامه ریزی صحیح وکارآمد می باشد.

امروزه ، حسابداری یک تکنیک صرف محاسباتی به شمار نمی رود، بلکه سیستم اطلاع رسانی مالی است پایه تصمیم گیری وبرنامه ریزی صحیح وکارآمد می باشد.

امروزه ، حسابداری یک تکنیک صرف محاسباتی به شمار نمی رود، بلکه سیستم اطلاع رسانی مالی است پایه تصمیم گیری وبرنامه ریزی صحیح وکارآمد می باشد.

ادامه مطلب